מושגים

מהו מס הכנסה?
מס הכנסה מוטל על הכנסה מכל מקור שהוא (עסק, משלח-יד, שכר עבודה, ריבית, דיבידנד, נכסים, פטנטים, זכויות יוצרים, רווחי הון ועוד), הכנסה שנוצרה או שנתקבלה בישראל במהלך שנת המס.

כללי מס הכנסה - בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל - כללים החלים בחישוב המס של ישראלים המועסקים על ידי מעסיק תושב ישראל בנציגותו בחו"ל ומיסיהם מופרשים למדינת ישראל משום שמועסקים על ידי מדינת ישראל או מעביד ישראלי.

החזר מס
באם מתברר ע"פ דו"ח שנתי שנוכו מהאזרח סכומים גבוהים מן המס המגיע, זכאי האזרח לקבל החזר. לסכום ההחזר מתווספים הפרשי הצמדה מסוף שנת המס ועד ליום תשלום ההחזר.

מס יחסי
מוטל בשיעור קבוע, ללא קשר לגודל ההכנסה, הרכוש או ההוצאה

מס פרוגרסיבי
מוטל בשיעורים מדורגים, העולים עם עליית ההכנסה

מדרגות מס
הדירוג לפיו נקבע שיעור המס על הכנסות האזרח. הסכומים במדרגות המס מתואמים מדי תקופה כקבוע בחוק.

סף המס
ההכנסה העולה על הסכום הבסיסי (שנקבע כדרוש לקיומו הבסיסי של כל אזרח) המחוייבת במס.
לדוגמא: בינואר 1998 נקבע סף המס לנשוי שאשתו עובדת או רווק ל- 2,605 ש"ח.

ניכוי
הפחתה מסכום ההכנסה החייבת במס.
ניכוי הוצאות מסוימות - תקנות המתירות ניכוי הוצאות שהייה, דיור, ביטוח רפואי וחינוך לתושב ישראל היוצא לחו"ל ומפיק שם הכנסה החייבת במס בישראל.

זיכוי
הפחתה מהמס שחויב בו הנישום, הזיכוי ניתן כנקודות זיכוי אשר ערכן מתעדכן בהתאם למדד המחירים לצרכן מדי פעם בפעם. דוגמא לזיכויים אישיים:
תושב ישראל זכאי ל- 2 נקודות זיכוי
הוצאות נסיעה לעבודה - ¼ נקודת זיכוי
אישה עובדת - ½ נקודת זיכוי נוספת (החל משנת המס 1996)
ילדים - אישה עובדת המשלמת מס בחישוב נפרד זכאית ל- ½ נקודת זיכוי בעד כל אחד מילדיה בשנת לידתו ובשנה בה מלאו לילד 18 שנים ונקודת זיכוי אחת בעד כל אחד מהילדים בשאר השנים עד גיל 18.
עולים חדשים
משפחה חד הורית
בני זוג החיים בנפרד
תומכים בבני משפחה נטולי יכולת
ביטוחי חיים, קופות גמל ועוד

ערכה של נקודת זיכוי בשנת 2006 לדוגמא, הינו: 2,136 ש"ח.

"תושב ישראל" - או "תושב"
(א) לגבי יחיד - מי שמרכז חייו בישראל; ולענין זה יחולו הוראות אלה:
      (1) לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ובהם בין השאר:
            (א) מקום ביתו הקבוע;
            (ב) מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו;
           (ג) מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע;
           (ד) מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו;
           (ה) מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים;
      (2) חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל -
           (א) אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר;
           (ב) אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה
           הוא 425 ימים או יותר;
            לענין פסקה זו, "יום" - לרבות חלק מיום;
      (3) החזקה שבפסקה (2) ניתנת לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה;

תושב חוץ - מי שאינו תושב ישראל.

דו"ח שנתי - מוגש לשלטונות המס עד ליום 30.4 בשנה שאחריה בגין הכנסות השנה הקודמת, שכיר וכיו"ב פטור מהגשתו ואולם רשאי להגיש דו"חות בגין עד 6 שנים קודמות למטרת החזר מס.

אמנה למניעת כפל מס בין שתי מדינות -
הסכם בין לאומי בו שתי המדינות קובעות כללי מיסוי החלים על הכנסות ונכסים בעלי זיקה ליותר ממדינה אחת.
כללים אלה מתווספים לחוקי המיסוי הפנימיים הקבועים לכל מדינה ומטרתם למנוע מיסוי כפול של אותה הכנסה על ידי שתי המדינות.

לגבי יחידים - האמנה מגדירה את תושבותו וזיקתו של היחיד לאחת משתי המדינות. מניעת הכפל מס תבוא לידי ביטוי במקרה שבו תושב ישראל שעובד בחו"ל וחייב במס בישראל על הכנסתו בחו"ל ובחו"ל נוכה לו מס הכנסה פדראלי, אזי, במקרה זה שלטונות המס הישראלי, יפחיתו מהמס המגיע בישראל את המס שנוכה לו בחו"ל.

חישוב המס המגיע מיחיד
ההכנסות בהפחתת ההוצאות.
הסכום שנתקבל בהפחתת הניכויים אישיים הינו: ההכנסה החייבת במס.
על ההכנסה החייבת במס חלות מדרגות מס ובהתאם להן נקבעת חבות המס.
מחבות המס מופחתים זיכויים אישיים - וזהו המס המגיע.


 
כל הזכויות שמורות 2000-2007. גשר בינלאומי (ראה תנאי שימוש)